Realizacje
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Bolesławiec
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 


 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Bolesławiec

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:


  1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny – Jezierskiego – Wróblewskiego w Bolesławcu,
  2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy T. Kościuszki w Bolesławcu,
  3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy Widok w Bolesławcu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), przy zastosowaniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871), art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec Nr LIX/479/10 z dnia 29 września 2010 r., Nr L/416/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r., Nr LIV/449/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny – Jezierskiego – Wróblewskiego w Bolesławcu,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy T. Kościuszki w Bolesławcu,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy Widok w Bolesławcu.

 

Wraz z prognozami oddziaływania na środowisko wyżej wymienionych planów, w dniach od 21 września 2012 r. do 19 października 2012 r., w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III piętro), w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10.00, w sali nr 313.

 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść:

1) uwagi, o których mowa w art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) uwagi, których zasady wnoszenia określa art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2012 r.


Bolesławiec, dnia 14 września 2012 r.

 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bolesławiec
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego
przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu,
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Bolesławiec Nr IX/53/11 z dnia 25 maja 2011 r. zmienionej uchwałą Nr XIV/99/11 z dnia 28 września 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 sierpnia 2012 r. do 28 września 2012 r., w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III piętro), w godzinach od 8.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10.00 w sali nr 313.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść:
1) uwagi, o których mowa w art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
2) uwagi, których zasady wnoszenia określa art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2012 r.


OBWIESZCZENIE

 

PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu zlokalizowanegoprzy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu,


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Bolesławiec Nr IX/53/11 z dnia 25 maja 2011 r. zmienionej uchwałą Nr XIV/99/11 z dnia 28 września 2011 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 30 sierpnia 2012 r. do 28 września 2012 r., w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III piętro), w godzinach od 8.00 do 15.00.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10.00 w sali nr 313.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść:

1) uwagi, o których mowa w art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) uwagi, których zasady wnoszenia określa art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do 12 października 2012 r.

Bolesławiec, dnia 23 sierpnia 2012 r. 

 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec
Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały nr XVI/132/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla  następujących terenów:
- teren zlokalizowany w kwartale ul. Jeleniogórska, ul. Podgórna, ul. Zwycięstwa;
- teren zlokalizowany w kwartale ul. Staroszkolna, ul. Chrobrego, ul. Polna;
- teren zlokalizowany wzdłuż rzeki Bóbr .
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek – Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec w terminie do dnia 26 czerwca 2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 


 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bolesławiec

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec 


Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały nr XVI/132/11 z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla  następujących terenów:- teren zlokalizowany w kwartale ul. Jeleniogórska, ul. Podgórna, ul. Zwycięstwa;- teren zlokalizowany w kwartale ul. Staroszkolna, ul. Chrobrego, ul. Polna;- teren zlokalizowany wzdłuż rzeki Bóbr .Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek – Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec w terminie do dnia 26 czerwca 2012 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Bolesławiec, dnia 4 czerwca 2012 r. 

 

 
Ogłoszenie_06_12
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec

Obwieszczenie Prezydenta Miasta 

 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec następujących uchwał:

 - Nr XIX/148/12 z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu w zakresie określonym na załącznikach graficznych do ww. uchwały;

- Nr XIX/149/12 z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Staroszkolna – Chrobrego – Polna w Bolesławcu w zakresie określonym na załączniku graficznym do ww. uchwały;

- Nr XVI/131/11 z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Jeleniogórska – Podgórna – Zwycięstwa w Bolesławcu w zakresie określonym na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planów oraz prognozy oddziaływania na środowisko. 

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek – Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec w terminie do dnia 26 czerwca 2012 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Bolesławiec, dnia 4 czerwca 2012 r.

 


 

 
Ogłoszenie o przetargu
czwartek, 19 kwietnia 2012 13:11

W dniu 17 kwietnia 2012 roku został ogłoszony przetarg na:


Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bolesławiec oraz opracowanie trzech projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec

 


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 7