Realizacje

 

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199 ze zm.) oraz uchwały Nr XIX/148/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 01 lutego 2012r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu w zakresie załączników nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 października 2015 r. do 12 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Piłsudskiego 1, (Biurowiec pok. 313) 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 8ºº do 15ºº.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wymienionego planu odbędzie się w dniu 12.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec (Biurowiec pok. 313) o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2015 r.

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

/-/ Iwona Mandżuk - Dudek


>>> Tekst uchwały<<<

>>> ZAŁĄCZNIK NR 1<<<

>>> ZAŁĄCZNIK NR 2<<<

>>> ZAŁĄCZNIK NR 4<<<

>>> ZAŁĄCZNIK NR 5<<<

>>> ZAŁĄCZNIK NR 6<<<

>>> ZAŁĄCZNIK NR 7<<<

>>> LEGENDA<<<

 


 

 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bolesławiec
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) Uchwały nr IV/36/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu;
2) Uchwały nr V/48/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. J. Matejki w Bolesławcu;
3) Uchwały nr V/49/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej w Bolesławcu;
4) Uchwały nr V/50/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Getta w Bolesławcu;
5) Uchwały nr  V/51/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Wł. Łokietka w Bolesławcu;
6) Uchwały nr VI/65/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Grabowej w Bolesławcu;
7) Uchwały nr X/132/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Piastów – Al. Tysiąclecia w Bolesławcu;
8) Uchwały nr X/135/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Lubańskiej - Śluzowej - Wł. Reymonta – Powstańców Warszawy w Bolesławcu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 5 października 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

OBWIESZCZENIE 

 Prezydenta Miasta Bolesławiec


o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 

1) Uchwały nr IV/36/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu;

2) Uchwały nr V/48/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. J. Matejki w Bolesławcu;

3) Uchwały nr V/49/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Grunwaldzkiej w Bolesławcu;

4) Uchwały nr V/50/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Getta w Bolesławcu;

5) Uchwały nr  V/51/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Wł. Łokietka w Bolesławcu;

6) Uchwały nr VI/65/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Grabowej w Bolesławcu;

7) Uchwały nr X/132/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Piastów – Al. Tysiąclecia w Bolesławcu;

8) Uchwały nr X/135/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Lubańskiej - Śluzowej - Wł. Reymonta – Powstańców Warszawy w Bolesławcu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 5 października 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

I Zastepca Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

 


 

 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
zlokalizowanych w rejonie ulic:  II Armii Wojska Polskiego, Gdańskiej, Piastów w Bolesławcu,
2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
zlokalizowanych w rejonie ulic: Kościuszki i Modłowej w Bolesławcu,
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zlokalizowanego  przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec Nr XLVIII/392/2014, Nr XLVIII/393/2014, dnia 26 lutego 2014 r. oraz uchwały Nr L/414/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: (1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: II Armii Wojska Polskiego, Gdańskiej, Piastów w Bolesławcu, (2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Kościuszki i Modłowej w Bolesławcu oraz (3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 czerwca do 22 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III  piętro), w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w  sali nr 313.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2015 r.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ IWONA MANDŻUK - DUDEK

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 

1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic:  II Armii Wojska Polskiego, Gdańskiej, Piastów w Bolesławcu,  (pobierz tekst, rysunek-1, rysunek-2, rysunek-3)

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Kościuszki i Modłowej w Bolesławcu, (pobierz tekst, rysunek-1, rysunek-2),

3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu (pobierz tekst, rysunek-1).


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec Nr XLVIII/392/2014, Nr XLVIII/393/2014, dnia 26 lutego 2014 r. oraz uchwały Nr L/414/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: (1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: II Armii Wojska Polskiego, Gdańskiej, Piastów w Bolesławcu, (2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Kościuszki i Modłowej w Bolesławcu oraz (3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 czerwca do 22 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III  piętro), w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r.siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w  sali nr 313.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2015 r.

 

I ZASTĘPCAPREZYDENTA MIASTA
/-/ IWONA MANDŻUK - DUDEK 

 
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zlokalizowanego przy ul. H. i W. Tyrankiewiczów w Bolesławcu,
2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zlokalizowanych  w rejonie ulic: Komuny Paryskiej, Zwycięstwa, Łasicka w Bolesławcu,
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zlokalizowanych w rejonie ulic: Zgorzelecka, W. Wróblewskiego w Bolesławcu,
4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zlokalizowanego na osiedlu Przylesie w Bolesławcu.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec Nr XLVIII/389/2014, Nr XLVIII/390/2014, XLVIII/391/2014 dnia 26 lutego 2014 r. oraz uchwały Nr XLIX/404/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. H. i W. Tyrankiewiczów w Bolesławcu, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych  w rejonie ulic: Komuny Paryskiej, Zwycięstwa, Łasicka w Bolesławcu, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Zgorzelecka, W. Wróblewskiego w Bolesławcu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego na osiedlu Przylesie w Bolesławcu, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 kwietnia do       8 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III  piętro), w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 12:00 w  sali nr 313.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2015 r.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ IWONA MANDŻUK - DUDEK

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:


1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. H. i W. Tyrankiewiczów w Bolesławcu, (pobierz tekst, rysunek)

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych  w rejonie ulic: Komuny Paryskiej, Zwycięstwa, Łasicka w Bolesławcu, (pobierz tekst, rysunek-1, rysunek-2, rysunek-3)

3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Zgorzelecka, W. Wróblewskiego w Bolesławcu, (pobierz tekst , rysunek-1, rysunek-2)

4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego na osiedlu Przylesie w Bolesławcu (pobierz tekst, rysunek).


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec Nr XLVIII/389/2014, Nr XLVIII/390/2014, XLVIII/391/2014 dnia 26 lutego 2014 r. oraz uchwały Nr XLIX/404/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. H. i W. Tyrankiewiczów w Bolesławcu, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych  w rejonie ulic: Komuny Paryskiej, Zwycięstwa, Łasicka w Bolesławcu, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Zgorzelecka, W. Wróblewskiego w Bolesławcu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego na osiedlu Przylesie w Bolesławcu, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 kwietnia do 8 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III  piętro), w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 12:00 w  sali nr 313.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2015 r.

I Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Mandzuk- Dudek


 

 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199) oraz uchwały Nr XIX/148/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 01 lutego 2012r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu w zakresie załączników nr 2 i nr 5, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07 kwietnia 2015r. do 28 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Piłsudskiego 1, (Biurowiec pok. 313) 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 8ºº do 15ºº.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wymienionego planu odbędzie się w dniu 22.04.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec (Biurowiec pok. 313)  o godz. 12ºº.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2015 r.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ IWONA MANDŻUK - DUDEK

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu


Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199) oraz uchwały Nr XIX/148/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 01 lutego 2012r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu w zakresie załączników nr 2 i nr 5, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07 kwietnia 2015r. do 28 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Piłsudskiego 1, (Biurowiec pok. 313) 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 8ºº do 15ºº.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wymienionego planu odbędzie się w dniu 22.04.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec (Biurowiec pok. 313)  o godz. 12ºº.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2015r.

I Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

>>> Tekst uchwały <<<

>>> ZAŁĄCZNIK NR 2 <<<

>>> ZAŁĄCZNIK NR 5 <<< 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 9