Realizacje
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu
 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławcu. Zakres opracowania obejmuje obszary:
nr 1 – w kwartale ulic: Leśna – Śluzowa – Obrońców Westerplatte – P. Skargi,
nr 2 – przy ul. Lubańskiej,
nr 3 – w kwartale ulic: Orla – Kwiatowa – Gdańska – Rajska
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec Nr XXXVIII/317/2013, Nr XXXVIII/322/2013 z dnia 29 maja 2013 oraz Nr V/23/11 z dnia 26 stycznia 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławcu. Zakres opracowania obejmuje obszary: nr 1 – w kwartale ulic: Leśna – Śluzowa – Obrońców Westerplatte – P. Skargi, nr 2 – przy ul. Lubańskiej, nr 3 – w kwartale ulic: Orla – Kwiatowa – Gdańska – Rajska oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 stycznia 2015 r. do 13 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III  piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 13:00 w  sali nr 313.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2015 r.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ IWONA MANDŻUK - DUDEK

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Bolesławiec, (  pobierz  tekst, rysunek )
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławcu. Zakres opracowania obejmuje obszary: nr 1 – w kwartale ulic: Leśna – Śluzowa – Obrońców Westerplatte – P. Skargi,nr 2 – przy ul. Lubańskiej,nr 3 – w kwartale ulic: Orla – Kwiatowa – Gdańska – Rajska,(  pobierz  tekst, rysunek )
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu.(  pobierz  tekst, rysunek )

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec Nr XXXVIII/317/2013, Nr XXXVIII/322/2013 z dnia 29 maja 2013 oraz Nr V/23/11 z dnia 26 stycznia 2011 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Bolesławcu, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławcu. Zakres opracowania obejmuje obszary: nr 1 – w kwartale ulic: Leśna – Śluzowa – Obrońców Westerplatte – P. Skargi, nr 2 – przy ul. Lubańskiej, nr 3 – w kwartale ulic: Orla – Kwiatowa – Gdańska – Rajska oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 stycznia 2015 r. do 13 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III  piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 lutego 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 13:00 w  sali nr 313.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2015 r.
 

I Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Mandżuk- Dudek 

 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego
w rejonie ulic T. Kościuszki – A. Cieszkowskiego w Bolesławcu
 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego
w rejonie ulicy Jarzębinowej w Bolesławcu
 zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ulicy I. Daszyńskiego, w rejonie ulicy Ogrodowej, przy Alei Tysiąclecia oraz w rejonie ulicy B. Kosiby w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec Nr XXXVIII/314/2013, Nr XXXVIII/315/2013, Nr XXXVIII/316/2013, Nr XXXVIII/318/2013, Nr XXXVIII/319/2013 i Nr XXXVIII/320/2013 z dnia 29 maja 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulic T. Kościuszki – A. Cieszkowskiego w Bolesławcu, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Jarzębinowej w Bolesławcu oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ulicy I. Daszyńskiego, w rejonie ulicy Ogrodowej, przy Alei Tysiąclecia oraz w rejonie ulicy B. Kosiby w Bolesławcu, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 listopada 2014 r. do 4 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 12:00 w sali nr 313.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:


 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulic T. Kościuszki – A. Cieszkowskiego w Bolesławcu, ( pobierz teksty, rysunek)
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Jarzębinowej w Bolesławcu, ( pobierz teksty, rysunek)
 3. zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ulicy I. Daszyńskiego, w rejonie ulicy Ogrodowej, przy Alei Tysiąclecia oraz w rejonie ulicy B. Kosiby
  w Bolesławcu.
  ( pobierz teksty, rysunek)


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec Nr XXXVIII/314/2013, Nr XXXVIII/315/2013, Nr XXXVIII/316/2013, Nr XXXVIII/318/2013, Nr XXXVIII/319/2013 i Nr XXXVIII/320/2013 z dnia 29 maja 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

- zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulic T. Kościuszki – A. Cieszkowskiego w Bolesławcu, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Jarzębinowej w Bolesławcu oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ulicy I. Daszyńskiego, w rejonie ulicy Ogrodowej, przy Alei Tysiąclecia oraz w rejonie ulicy B. Kosiby w Bolesławcu, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 listopada 2014 r. do 4 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 grudnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 12:00 w sali nr 313.

 

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2014 r.


I Zastępca

Prezydenta Miasta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /-/ Iwona Mandżuk - Dudek   

 

 


 

OBWIESZCZENIE


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec

 

Na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 poz. 647 ze zm.) oraz uchwał Nr XVI/131/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 listopada 2011r i Nr XIX/149/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 01 lutego 2012r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Jeleniogórska – Podgórna - Zwycięstwa w Bolesławcu, (pobierz tekst, rysunek)
 2. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Staroszkolna – Chrobrego - Polna w Bolesławcu, (pobierz tekst, rysunek)

 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 grudnia 2013 do 14 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Piłsudskiego 1, (Biurowiec pok.313) 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 10ºº do 14ºº.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach wyżej wymienionych planów odbędzie się w dniu 14.01.2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2014 r.

 

I Zastępca

Prezydenta Miasta

/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

 

 


 

OBWIESZCZENIE

 

Prezydenta Miasta Bolesławiec zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec


Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 04 października 2013r. do 25 października 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Piłsudskiego 1, (Biurowiec pok.313) 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 10ºº do 14ºº oraz na stronach internetowych urzędu miasta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 października 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec o godz. 13ºº. 

Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy opizp, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2013r.

 

Rysunek Studium

Tekst studium

II Zastępca

Prezydenta Miasta

/-/ Kornel Filipowicz


 
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Bolesławiec
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 


 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Bolesławiec

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:


 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny – Jezierskiego – Wróblewskiego w Bolesławcu,
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy T. Kościuszki w Bolesławcu,
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy Widok w Bolesławcu.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647), przy zastosowaniu art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871), art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec Nr LIX/479/10 z dnia 29 września 2010 r., Nr L/416/10 z dnia 21 kwietnia 2010 r., Nr LIV/449/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny – Jezierskiego – Wróblewskiego w Bolesławcu,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy T. Kościuszki w Bolesławcu,

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy Widok w Bolesławcu.

 

Wraz z prognozami oddziaływania na środowisko wyżej wymienionych planów, w dniach od 21 września 2012 r. do 19 października 2012 r., w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III piętro), w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 września 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10.00, w sali nr 313.

 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść:

1) uwagi, o których mowa w art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

2) uwagi, których zasady wnoszenia określa art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do 2 listopada 2012 r.


Bolesławiec, dnia 14 września 2012 r.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 8