Realizacje

 

 

OBWIESZCZENIE

 

PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bolesławiec
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bolesławiec
(wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)
w dniach od 29 grudnia 2017 r. do 29 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2018 r.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bolesławiec


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bolesławiec

(wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

w dniach od 29 grudnia 2017 r. do 29 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2018 r.

I ZASTĘPCA

PREZYDENTA MIASTA

/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

 

>>>Pobierz Studium - tekst<<<

>>>Pobierz Studium - prognoza<<<

>>>Pobierz rysunek - uwarunkowania<<<

>>>Pobierz rysunek - kierunki<<<


 

 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bolesławiec
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr XIX/148/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 01 lutego 2012r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu w zakresie załącznika nr 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 grudnia 2017 do 22 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Piłsudskiego 1, (Biurowiec pok. 313) 59-700 Bolesławiec, w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wymienionego planu odbędzie się w dniu 18.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec o godz. 10.00.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lutego 2018 r.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Bolesławiec

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.) oraz uchwały Nr XIX/148/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 01 lutego 2012r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu w zakresie załącznika nr 3 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 grudnia 2017 do 22 stycznia 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Piłsudskiego 1, (Biurowiec pok. 313) 59-700 Bolesławiec, w godzinach pracy urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wymienionego planu odbędzie się w dniu 18.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec o godz. 10.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2018r.

I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

 

>>>Pobierz tekst<<<

>>>Pobierz rysunek<<<


 

 
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Bolesławiec
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 i 1566) oraz uchwały Rady Miasta Bolesławiec: nr XVIII/230/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2018 r.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Bolesławiec

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 i 1566) oraz uchwały Rady Miasta Bolesławiec: nr XVIII/230/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2018 r.


POBIERZ TEKST

POBIERZ RYSUNEK

 

 

I ZASTĘPCAPREZYDENTA MIASTA

/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

 


 

 
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Bolesławiec
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec: nr XVIII/233/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., nr XV/190/2015 z dnia 25 listopada 2015 r., zmienionej uchwałą nr XIX/240/2016 z dnia 23 marca 2016 r, nr XIX/239/2016 z dnia 23 marca 2016 r. i nr XXII/258/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: a) dla terenu zlokalizowanego w trójkącie ulic: Wł. Łokietka - Górne Młyny - Mazowiecka w Bolesławcu, b) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Widok - Ptasia - Storczyków w Bolesławcu - część „A”, c) dla terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu, d) dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Konradowska, Jagiellonów, Piastów, Al. Tysiąclecia w Bolesławcu.
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 sierpnia do 25 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017 r.
II ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Kornel Filipowicz

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Bolesławiec

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec: nr XVIII/233/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., nr XV/190/2015 z dnia 25 listopada 2015 r., zmienionej uchwałą nr XIX/240/2016 z dnia 23 marca 2016 r, nr XIX/239/2016 z dnia 23 marca 2016 r. i nr XXII/258/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) dla terenu zlokalizowanego w trójkącie ulic: Wł. Łokietka - Górne Młyny - Mazowiecka w Bolesławcu, pobierz TEKST, pobierz RYSUNEK

b) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Widok - Ptasia - Storczyków w Bolesławcu - część „A”, pobierz TEKST, pobierz RYSUNEK

c) dla terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu, pobierz TEKST, pobierz RYSUNEK,

d) dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Konradowska, Jagiellonów, Piastów, Al. Tysiąclecia w Bolesławcu, pobierz TEKST, pobierz RYSUNEK 1, pobierz RYSUNEK 2.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 sierpnia do 25 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017 r.

II ZASTĘPCAPREZYDENTA MIASTA

/-/ Kornel Filipowicz

 


 

 
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bolesławiec
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego:
1) Uchwały nr XXIX/294/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu;
2) Uchwały nr XXXI/316/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Grunwaldzka - Zgorzelecka -
Szkolna - Armii Krajowej w Bolesławcu, zmienionej uchwałą nr XXXIV/354/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r.;
3) Uchwały nr XXXII/330/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Gdańska - Śluzowa - Lubańska w
Bolesławcu;
4) Uchwały nr XXXIV/346/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy II Armii Wojska Polskiego w
Bolesławcu;
5) Uchwały nr XXXIV/347/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Stolarska - Wierzbowa -
Akacjowa w Bolesławcu;
6) Uchwały nr XXXIV/348/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Wł. Łokietka - Mazowiecka w
Bolesławcu;
7) Uchwały nr XXXIV/349/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. gen. J. Bema w Bolesławcu;
8) Uchwały nr XXXIV/350/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Polna - Chrobrego w Bolesławcu;
9) Uchwały nr XXXIV/351/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północnej części miasta ograniczonego od
wschodu ulicą T. Kościuszki, od zachodu i północy granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec;
10) Uchwały nr XXXIV/352/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Zwycięstwa w Bolesławcu;
11) Uchwały nr XXXIV/353/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy Placu ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu;
12) Uchwały nr XXXV/361/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych -
Powstańców Warszawy - Warszawska - Gdańska w Bolesławcu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych, zgodnie z art. 17 pkt 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41,
59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bolesławiec

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiamo podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego:

1) Uchwały nr XXIX/294/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu;

2) Uchwały nr XXXI/316/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Grunwaldzka - Zgorzelecka -Szkolna - Armii Krajowej w Bolesławcu, zmienionej uchwałą nr XXXIV/354/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r.;

3) Uchwały nr XXXII/330/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Gdańska - Śluzowa - Lubańska wBolesławcu;

4) Uchwały nr XXXIV/346/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy II Armii Wojska Polskiego wBolesławcu;

5) Uchwały nr XXXIV/347/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Stolarska - Wierzbowa -Akacjowa w Bolesławcu;

6) Uchwały nr XXXIV/348/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Wł. Łokietka - Mazowiecka wBolesławcu;

7) Uchwały nr XXXIV/349/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. gen. J. Bema w Bolesławcu;

8) Uchwały nr XXXIV/350/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Polna - Chrobrego w Bolesławcu;

9) Uchwały nr XXXIV/351/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północnej części miasta ograniczonego odwschodu ulicą T. Kościuszki, od zachodu i północy granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec;

10) Uchwały nr XXXIV/352/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Zwycięstwa w Bolesławcu;

11) Uchwały nr XXXIV/353/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy Placu ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu;

12) Uchwały nr XXXV/361/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych -Powstańców Warszawy - Warszawska - Gdańska w Bolesławcu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych, zgodnie z art. 17 pkt 1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41,59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adreswnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

I ZASTĘPCAPREZYDENTA MIASTA

/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

 


 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6