Realizacje
PDF Drukuj
wtorek, 09 stycznia 2024 08:23
OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 208/1 i 208/9 obręb 0013 zlokalizowanych w rejonie ul. Łasickiej w Bolesławcu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały Nr LVII/589/2023 z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 208/1 i 208/9 obręb 0013 zlokalizowanych w rejonie ul. Łasickiej w Bolesławcu.

Do Prezydenta Miasta Bolesławiec można składać wnioski w zakresie wyżej wymienionego projektu planu miejscowego na piśmie:
- w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec,
- w postaci elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
- w postaci elektronicznej za pomocą platformy ePUAP: /UMBoleslawiec/SkrytkaESP,
z podaniem: imienia i nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby, oraz ze wskazaniem czy jest się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem; w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2024 r. Wniosek może zawierać również dodatkowe dane do kontaktu, takie jak adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji lub numer telefonu. Wzór formularza wniosku do projektu planu miejscowego udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=103883

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 3, art. 46 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w zakresie ochrony środowiska do Prezydenta Miasta Bolesławiec w trybie analogicznym jak wnioski do ww. projektu planu miejscowego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2024 r.

I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Renata Szewczyk

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:
1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bolesławiec. Kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec.
2. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją przysługujących Ci praw poprzez adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub nr tel. 075 645 6453.
3. Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 208/1 i 208/9 obręb 0013 zlokalizowanych w rejonie ul. Łasickiej w Bolesławcu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego przez okres niezbędny do wykonywania czynności związanych z realizacją celu.
4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym wykonujących zadania na zlecenie Administratora.
5. Masz prawo do: dostępu do Twoich danych osobowych, żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych poprzez Administratora lub Inspektora Ochrony Danych, a w przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – prawo do źródła dostępu do tych danych, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
6. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7. Więcej informacji w zakresie RODO pod adresem http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=33466 w zakładce: RODO.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec w dniach od 09.01.2024 r. do 31.01.2024 r.

 
PDF Drukuj
wtorek, 09 stycznia 2024 08:15
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
o przystąpieniu do sporządzenia:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego
przy ul. Modłowej – A. Cieszkowskiego w Bolesławcu
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych:
przy ul. B. Kosiby i ul. K. I. Gałczyńskiego w Bolesławcu
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego
przy ul. Bobrowej w Bolesławcu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec uchwał:
- Nr LVI/582/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Modłowej – A. Cieszkowskiego w Bolesławcu;
- Nr LVI/583/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul. B. Kosiby i ul. K. I. Gałczyńskiego w Bolesławcu;
- Nr LVI/584/2023 z dnia 20 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Bobrowej w Bolesławcu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , za pomocą platformy ePUAP (/UMBoleslawiec/SkrytkaESP) lub na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2024 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Bolesławiec. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie
elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , za pomocą platformy ePUAP (/UMBoleslawiec/SkrytkaESP) lub na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2024 r.

Wnioski/uwagi powinny zawierać także oświadczenie (zgodę) składającego, dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Administratorem przetwarzanych danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) jest Prezydent Miasta Bolesławiec, ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie BIP Miasta Bolesławiec pod adresem http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=33466 w zakładce: RODO.

I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Renata Szewczyk

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec w dniach od 09.01.2024 r. do 31.01.2024 r. 
PDF Drukuj
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESLAWIEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic:
Gen. A. E. Fieldorfa "Nila" - Myśliwska - Gajowa - Jarzębinowa w Bolesławcu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIX/339/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 kwietnia 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Gen. A. E. Fieldorfa "Nila" - Myśliwska - Gajowa - Jarzębinowa w Bolesławcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 września do 28 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu wraz prognozą będzie także dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec pod adresem: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=112214

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1,
o godzinie 10:30 w sali nr 313.

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2022 r.

I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Renata Szewczyk

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec;
2) inspektorem ochrony danych jest Pani Katarzyna Cieśla (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41 59-700 Bolesławiec, telefon 075 645 6453, kom. 538 052 480, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miejskiej Bolesławiec na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- art. 11 i art. 17 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:
- biuro urbanistyczne prowadzące procedurę planistyczną,
- Wojewoda Dolnośląski,
- Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna,
- Rada Miasta Bolesławiec,
- Sądy, Organy wyższej instancji, prokuratura, policja i inne organy ścigania RP,
- instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu wymienione w art. 11 pkt 5 i art. 17 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres – przechowywanie wieczyste,
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie nieuwzględnienie wniosku/uwagi w prowadzonej procedurze planistycznej;
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 
Drukuj
czwartek, 25 sierpnia 2022 07:32

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESLAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych:

przy ul. W. Wróblewskiego oraz przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały nr XL/428/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul. W. Wróblewskiego oraz przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 września do 22 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu wraz prognozą będzie także dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec pod adresem: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=112214

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec), o godzinie 10:00 w sali nr 313.

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2022 r.

 

I ZASTĘPCA

PREZYDENTA MIASTA

/-/ Renata Szewczyk

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec. Pełna klauzula informacyjna RODO dostępna jest pod adresem http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/index.php/rodo


>>> Pobierz tekst <<<

>>> Pobierz rysunek: załącznik nr 1, załącznik nr 2 <<<

>>> Pobierz prognozę oddziaływania na środowisko <<<
 

 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul. W. Wróblewskiego oraz przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały nr XL/428/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul. W. Wróblewskiego oraz przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, zgodnie z art. 8c i art 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r. Ponadto zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Bolesławiec: ePUAP: /UMBoleslawiec/SkrytkaESP
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Marta Zborowska
Naczelnik Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec,
2) inspektorem ochrony danych jest Pani Katarzyna Cieśla (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41 59-700 Bolesławiec, telefon 075 645 6453, kom. 538 052 480, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miejskiej Bolesławiec na podstawie:- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- art. 11 i art. 17 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)- art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. )
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:- biuro urbanistyczne prowadzące procedurę planistyczną,- Wojewoda Dolnośląski,- Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna- Rada Miasta Bolesławiec- Sądy, Organy wyższej instancji, prokuratura, policja i inne organy ścigania RP,- instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu wymienione w art. 11 pkt. 5) i art. 17 pkt. 6) ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503);
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres – przechowywanie wieczyste,
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie nieuwzględnienie wniosku/uwagi w prowadzonej procedurze planistycznej;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 12