Realizacje
PDF Drukuj
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESLAWIEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic:
Gen. A. E. Fieldorfa "Nila" - Myśliwska - Gajowa - Jarzębinowa w Bolesławcu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIX/339/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 kwietnia 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Gen. A. E. Fieldorfa "Nila" - Myśliwska - Gajowa - Jarzębinowa w Bolesławcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 września do 28 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu wraz prognozą będzie także dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec pod adresem: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=112214

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1,
o godzinie 10:30 w sali nr 313.

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 października 2022 r.

I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Renata Szewczyk

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec;
2) inspektorem ochrony danych jest Pani Katarzyna Cieśla (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41 59-700 Bolesławiec, telefon 075 645 6453, kom. 538 052 480, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miejskiej Bolesławiec na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- art. 11 i art. 17 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:
- biuro urbanistyczne prowadzące procedurę planistyczną,
- Wojewoda Dolnośląski,
- Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna,
- Rada Miasta Bolesławiec,
- Sądy, Organy wyższej instancji, prokuratura, policja i inne organy ścigania RP,
- instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu wymienione w art. 11 pkt 5 i art. 17 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres – przechowywanie wieczyste,
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie nieuwzględnienie wniosku/uwagi w prowadzonej procedurze planistycznej;
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 
Drukuj
czwartek, 25 sierpnia 2022 07:32

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESLAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych:

przy ul. W. Wróblewskiego oraz przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz uchwały nr XL/428/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul. W. Wróblewskiego oraz przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 września do 22 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekt planu wraz prognozą będzie także dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec pod adresem: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=112214

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec), o godzinie 10:00 w sali nr 313.

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2022 r.

 

I ZASTĘPCA

PREZYDENTA MIASTA

/-/ Renata Szewczyk

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że administratorem danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec. Pełna klauzula informacyjna RODO dostępna jest pod adresem http://xn--bolesawiec-e0b.eu/mpzp/index.php/rodo


>>> Pobierz tekst <<<

>>> Pobierz rysunek: załącznik nr 1, załącznik nr 2 <<<

>>> Pobierz prognozę oddziaływania na środowisko <<<
 

 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul. W. Wróblewskiego oraz przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały nr XL/428/2022 Rady Miasta Bolesławiec z dnia z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych: przy ul. W. Wróblewskiego oraz przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, zgodnie z art. 8c i art 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r. Ponadto zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Bolesławiec: ePUAP: /UMBoleslawiec/SkrytkaESP
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/ Marta Zborowska
Naczelnik Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec,
2) inspektorem ochrony danych jest Pani Katarzyna Cieśla (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41 59-700 Bolesławiec, telefon 075 645 6453, kom. 538 052 480, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miejskiej Bolesławiec na podstawie:- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- art. 11 i art. 17 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)- art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. )
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:- biuro urbanistyczne prowadzące procedurę planistyczną,- Wojewoda Dolnośląski,- Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna- Rada Miasta Bolesławiec- Sądy, Organy wyższej instancji, prokuratura, policja i inne organy ścigania RP,- instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu wymienione w art. 11 pkt. 5) i art. 17 pkt. 6) ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503);
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres – przechowywanie wieczyste,
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie nieuwzględnienie wniosku/uwagi w prowadzonej procedurze planistycznej;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


 
Drukuj
czwartek, 14 kwietnia 2022 06:23
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESLAWIEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w Bolesławcu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec: Nr XXVI/302/202 z dnia 27 stycznia 2021 r., Nr XXVII/310/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., Nr XXIX/338/2021, Nr XXIX/340/2021, Nr XXIX/341/2021, Nr XXIX/342/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. oraz uchwały Nr XXXV/391/2021 z dnia 27 października 2021 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: M. Kutuzowa - 1 Maja w Bolesławcu,
2) dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Ptasia - Stokrotek - Skowronkowa w Bolesławcu,
3) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Sosnowa - Wrzosowa w Bolesławcu,
4) dla terenu zlokalizowanego przy ul. Mostowej w Bolesławcu,
5) dla terenu zlokalizowanego przy ul. Piaskowej w Bolesławcu;

zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
6) dla terenu zlokalizowanego we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby w Bolesławcu,
7) terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie w Bolesławcu.

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 kwietnia do 23 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekty planów wraz prognozami będą także dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec pod adresem: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=112214

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w sali nr 313:
1) o godzinie 10:00 – projekty planów: dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: M. Kutuzowa – 1 Maja, dla terenu zlokalizowanego przy ul. Mostowej i dla terenu zlokalizowanego przy ul. Piaskowej;
2) o godzinie 10:45 – projekty planów: dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Ptasia - Stokrotek – Skowronkowa i dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Sosnowa – Wrzosowa,
3) o godzinie 11:15 – projekty zmiany planów: dla terenu zlokalizowanego we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby i terenu zlokalizowanego przy osiedlu Przylesie.

Zgodnie z art. 8c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2022 r.

I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Renata Szewczyk


>>>POBIERZ TEKST<<<

>>>POBIERZ RYSUNEK<<<
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec;
2) inspektorem ochrony danych jest Pani Katarzyna Cieśla (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41 59-700 Bolesławiec, telefon 075 645 6453, kom. 538 052 480, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miejskiej Bolesławiec na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- art. 11 i art. 17 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
4) art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:
- biuro urbanistyczne prowadzące procedurę planistyczną,
- Wojewoda Dolnośląski,
- Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna,
- Rada Miasta Bolesławiec,
- Sądy, Organy wyższej instancji, prokuratura, policja i inne organy ścigania RP,
- instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu wymienione w art. 11 pkt 5 i art. 17 pkt 6 ustawy z dnia z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres – przechowywanie wieczyste,
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie nieuwzględnienie wniosku/uwagi w prowadzonej procedurze planistycznej;
11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


 
PDF Drukuj
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały nr XXXV/391/2021 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Piaskowej w Bolesławcu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, zgodnie z art. 8c i art 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. Ponadto zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Renata Szewczyk


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec,
2) inspektorem ochrony danych jest Pani Katarzyna Cieśla (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41 59-700 Bolesławiec, telefon 075 645 6453, kom. 538 052 480, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miejskiej Bolesławiec na podstawie:- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- art. 11 i art. 17 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:- biuro urbanistyczne prowadzące procedurę planistyczną,- Wojewoda Dolnośląski,- Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna- Rada Miasta Bolesławiec- Sądy, Organy wyższej instancji, prokuratura, policja i inne organy ścigania RP,- instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu wymienione w art. 11 pkt. 5) i art. 17 pkt. 6) ustawy z dnia z dnia 27 marca2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres – przechowywanie wieczyste,
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie nieuwzględnienie wniosku/uwagi w prowadzonej procedurze planistycznej;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 11