OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015 poz. 199 ze zm.) oraz uchwały Nr XIX/148/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 01 lutego 2012r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu w zakresie załączników nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 października 2015 r. do 12 listopada 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Piłsudskiego 1, (Biurowiec pok. 313) 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 8ºº do 15ºº.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wymienionego planu odbędzie się w dniu 12.11.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec (Biurowiec pok. 313) o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 listopada 2015 r.

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

/-/ Iwona Mandżuk - Dudek


>>> Tekst uchwały<<<

>>> ZAŁĄCZNIK NR 1<<<

>>> ZAŁĄCZNIK NR 2<<<

>>> ZAŁĄCZNIK NR 4<<<

>>> ZAŁĄCZNIK NR 5<<<

>>> ZAŁĄCZNIK NR 6<<<

>>> ZAŁĄCZNIK NR 7<<<

>>> LEGENDA<<<