OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r poz. 778 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały Nr XXIV/268/2016 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu w zakresie określonym na załączniku graficznym do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek – Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec w terminie do dnia 14 października 2016 r..
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r poz. 778 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały Nr XXIV/268/2016 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu w zakresie określonym na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek – Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec w terminie do dnia 14 października 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

I ZASTĘPCA

PREZYDENTA MIASTA

/-/ Iwona Mandżuk - Dudek