OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały nr XXXV/362/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.
Zmianą Studium (uchwała nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r.) objęto dwa obszary zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Bolesławiec:
1) obszar położony w północnej części miasta, ograniczony od wschodu ulicą T. Kościuszki, od zachodu i północy granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec;
2) obszar położony w rejonie ulic: Chrobrego i Polnej.
Ponadto zmiana Studium (uchwała nr XXXV/362/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.) obejmuje aktualizację polityki przestrzennej w granicach administracyjnych miasta Bolesławiec, w zakresie:
- uwzględnienia obszaru zdegradowanego oraz obszarów rewitalizacji wyznaczonych w uchwale nr XXI/256/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2016 r. oraz postanowień „Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec” przyjętego uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr XXVIII/290/2016 z dnia 28 września 2016 r.;
- wyznaczenia granic obszaru o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej na potrzeby dokonania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- organizacji miejsc do parkowania samochodów osobowych (w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową);
- zasad rozmieszczania urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW na obszarach funkcyjnych aktywności gospodarczej oznaczonych symbolem „AG”.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium, zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek