Realizacje
PDF Drukuj

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm) oraz uchwał Nr XXXI/316/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 grudnia 2016 r., Nr XXXIV/354/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/316/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 grudnia 2016 r. i uchwały Nr XXXV/361/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 kwietnia 2017 , zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
1) dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Grunwaldzka – Zgorzelecka – Szkolna – Armii Krajowej w Bolesławcu;
2) dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych - Powstańców Warszawy -Warszawska - Gdańska w Bolesławcu – część „A”;
wraz z prognozami oddziaływań na środowisko, w dniach od 24 lipca do 22 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w sali nr 113:
1) o godzinie 10:00 - dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Grunwaldzka – Zgorzelecka – Szkolna – Armii Krajowej w Bolesławcu;
2) o godzinie 10:30 - dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych - Powstańców Warszawy - Warszawska - Gdańska w Bolesławcu – część „A”.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2019 r.
Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec powyższego obowiązują także nowe środki zabezpieczające wolności i prawa związane z ochroną danych osobowych na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081 z późn. zm) oraz uchwał Nr XXXI/316/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 grudnia 2016 r., Nr XXXIV/354/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/316/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 grudnia 2016 r. i uchwały Nr XXXV/361/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 kwietnia 2017 , zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Grunwaldzka – Zgorzelecka – Szkolna – Armii Krajowej w Bolesławcu;

2) dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych - Powstańców Warszawy -Warszawska - Gdańska w Bolesławcu – część „A”;

wraz z prognozami oddziaływań na środowisko, w dniach od 24 lipca do 22 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w sali nr 113:

1) o godzinie 10:00 - dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Grunwaldzka – Zgorzelecka – Szkolna – Armii Krajowej w Bolesławcu;

2) o godzinie 10:30 - dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych - Powstańców Warszawy - Warszawska - Gdańska w Bolesławcu – część „A”.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 września 2019 r.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec powyższego obowiązują także nowe środki zabezpieczające wolności i prawa związane z ochroną danych osobowych na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

 

 

Dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Grunwaldzka – Zgorzelecka – Szkolna – Armii Krajowej w Bolesławcu:

>>>Pobierz tekst <<<

>>>Pobierz rysunek<<<

 

Dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych - Powstańców Warszawy -Warszawska - Gdańska w Bolesławcu – część „A”:

>>>Pobierz tekst<<<

>>>Pobierz rysunek<<<

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla zbioru

„Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Procedura planistyczna”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec,

2) inspektorem ochrony danych jest Pani Renata Szewczyk (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41 59-700 Bolesławiec, telefon 075 645 6453, kom. 538 052 480, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miejskiej Bolesławiec na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- art. 11 i art. 17 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:

- biuro urbanistyczne prowadzące procedurę planistyczną,

- Wojewoda Dolnośląski,

- Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna

- Rada Miasta Bolesławiec

- Sądy, Organy wyższej instancji, prokuratura, policja i inne organy ścigania RP,

- instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu wymienione w art. 11 pkt. 5 i art. 17 pkt. 6 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres – przechowywanie wieczyste,

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie wniosku/uwagi w prowadzonej procedurze planistycznej;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


I ZASTĘPCA

PREZYDENTA MIASTA

/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

 


 

 
PDF Drukuj
wtorek, 21 maja 2019 07:59
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bolesławiec

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby w Bolesławcu

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec Uchwały Nr V/53/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy B. Kosiby w Bolesławcu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek


 
PDF Drukuj
wtorek, 30 kwietnia 2019 07:19
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bolesławiec
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Gdańska - Śluzowa - Lubańska w Bolesławcu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Bolesławiec nr Nr XXXII/330/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego rejonie ulic: Gdańska - Śluzowa - Lubańska w Bolesławcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 maja do 31 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 12:00 w sali nr 113.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2019 r.

I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek


 
PDF Drukuj
czwartek, 25 kwietnia 2019 10:21
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego wzdłuż ulic: B. Chrobrego - T. Kościuszki w Bolesławcu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Bolesławiec: Nr IV/36/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego wzdłuż ulic: B. Chrobrego - T. Kościuszki w Bolesławcu wraz z prognozą oddziaływań na środowisko, w dniach od 6 maja do 3 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2019 r.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec powyższego obowiązują także nowe środki zabezpieczające wolności i prawa związane z ochroną danych osobowych na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek


 
PDF Drukuj
czwartek, 25 kwietnia 2019 10:14
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bolesławiec
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego
w rejonie ulic: Zwycięstwa - Jeleniogórska - Rzemieślnicza w Bolesławcu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) oraz w związku z uchwałą Nr XLII/422/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Zwycięstwa - Jeleniogórska - Rzemieślnicza w Bolesławcu
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego
w rejonie ulic: Zwycięstwa - Jeleniogórska - Rzemieślnicza w Bolesławcu

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 maja 2019 r. do 4 czerwca 2019 r., w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec, w pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2019 r.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 9