Realizacje
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r poz. 778 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały Nr XXIV/268/2016 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu w zakresie określonym na załączniku graficznym do ww. uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek – Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec w terminie do dnia 14 października 2016 r..
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r poz. 778 z późn. zm.) i na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały Nr XXIV/268/2016 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu w zakresie określonym na załączniku graficznym do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek – Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec w terminie do dnia 14 października 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

I ZASTĘPCA

PREZYDENTA MIASTA

/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

 


 

 

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec: nr IV/36/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., nr V/48/2015, nr V/49/2015, nr V/50/2015 i nr V/51/2015 z dnia 25 marca 2015 r., nr VI/65/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. oraz nr X/132/2015 i nr X/135/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. dla terenu zlokalizowanego przy ul. Śluzowej w Bolesławcu, (pobierz rysunek), (pobierz tekst),
 2. dla terenu zlokalizowanego przy ul. J. Matejki w Bolesławcu, (pobierz rysunek),(pobierz tekst),
 3. dla terenów zlokalizowanych przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Wł. Łokietka w Bolesławcu, pobierz rysunek: (załącznik nr 1), (załącznik nr 2), (pobierz tekst),
 4. dla terenu zlokalizowanego przy ul. Bohaterów Getta w Bolesławcu, (pobierz rysunek), (pobierz tekst),
 5. dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Grabowej w Bolesławcu, (pobierz rysunek), (pobierz tekst),
 6. dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Piastów – Al. Tysiąclecia w Bolesławcu, (pobierz rysunek), (pobierz tekst),
 7. dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Lubańskiej - Śluzowej - Wł. Reymonta – Powstańców Warszawy w Bolesławcu. (pobierz rysunek), (pobierz tekst),

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 czerwca do 25 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III  piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 lipca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2016 r.

 

I ZASTĘPCA

PREZYDENTA MIASTA

/-/ Iwona Mandżuk - Dudek 

 

 

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bolesławiec
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały Nr XVIII/227/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia

zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec


Zmianą studium objęto dwa obszary zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Bolesławiec:

 1. obszar położony w północnej części miasta, ograniczony od wschodu ulicą T. Kościuszki, od zachodu i północy granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec;
 2. obszar położony w rejonie ulic: Chrobrego i Polnej.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium, zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41,
59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

/-/   Iwona Mandżuk - Dudek

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Bolesławiec
 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

 1. Uchwały nr L/418/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Tulipanowa – Narcyzów - Różana w Bolesławcu;
 2. Uchwały nr XV/190/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Widok - Ptasia - Storczyków w Bolesławcu, zmienionej uchwałą nr XIX/240/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 marca 2016 r.;
 3. Uchwały nr XVIII/228/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Leśnej w Bolesławcu
 4. Uchwały nr XVIII/229/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Jana Pawła II w Bolesławcu;
 5. Uchwały nr XVIII/230/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Staroszkolnej w Bolesławcu;
 6. Uchwały nr XVIII/231/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: T. Kościuszki i S. Staszica w Bolesławcu;
 7. Uchwały nr XVIII/232/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. T. Kościuszki w Bolesławcu zmienionej uchwałą nr XIX/241/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 marca 2016 r.;
 8. Uchwały nr XVIII/233/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w trójkącie ulic: Wł. Łokietka - Górne Młyny - Mazowiecka w Bolesławcu;
 9. Uchwały nr XVIII/234/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: A. Asnyka - M. Buczka w Bolesławcu;
 10. Uchwały nr XIX/239/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu;
 11. Uchwały nr XXII/258/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Konradowska, Jagiellonów, Piastów, Al. Tysiąclecia w Bolesławcu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 13 czerwca 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA

/-/   Iwona Mandżuk - Dudek

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bolesławiec
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Lubańskiej w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały Nr XIII/161/2015 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Lubańskiej w Bolesławcu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41,
59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Bolesławiec

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Lubańskiej w Bolesławcu

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały Nr XIII/161/2015 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Lubańskiej w Bolesławcu.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 20 listopada 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

I Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek


 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 9