KLAUZULA INFORMACYJNA
dla zbioru „Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Procedura planistyczna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec,
2) inspektorem ochrony danych jest Pani Renata Szewczyk (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41 59-700 Bolesławiec, telefon 075 645 6453, kom. 538 052 480, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ),
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miejskiej Bolesławiec na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • art. 11 i art. 17 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j., ze zm.)
  • art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j., ze zm. )
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:
  • biuro urbanistyczne prowadzące procedurę planistyczną,
  • Wojewoda Dolnośląski,
  • Miejska Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna
  • Rada Miasta Bolesławiec
  • Sądy, Organy wyższej instancji, prokuratura, policja i inne organy ścigania RP,
  • instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu wymienione w art. 11 pkt. 5) i art. 17 pkt. 6) ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j., ze zm.);
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres – przechowywanie wieczyste,
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieuwzględnienie wniosku/uwagi w prowadzonej procedurze planistycznej;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.