OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia z 2016 poz. 778 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwały Nr XXIV/268/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia z dnia 25 maja 2016r w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu,
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 marca 2017 do 12 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Piłsudskiego 1, (Biurowiec pok. 313) 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 73º do 15ºº.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach wyżej wymienionych planów odbędzie się w dniu 11.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2017 r.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu


Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia z 2016 poz. 778 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwały Nr XXIV/268/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia z dnia 25 maja 2016r w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 marca 2017 do 12 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Piłsudskiego 1, (Biurowiec pok. 313) 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 7 do 15ºº.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach wyżej wymienionych planów odbędzie się w dniu 11.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2017 r.

Pobierz rysunek

Pobierz tekst

I ZASTĘPCAPREZYDENTA MIASTA

/-/ Iwona Mandżuk - Dudek