Realizacje
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Bolesławiec
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec: nr XVIII/233/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., nr XV/190/2015 z dnia 25 listopada 2015 r., zmienionej uchwałą nr XIX/240/2016 z dnia 23 marca 2016 r, nr XIX/239/2016 z dnia 23 marca 2016 r. i nr XXII/258/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: a) dla terenu zlokalizowanego w trójkącie ulic: Wł. Łokietka - Górne Młyny - Mazowiecka w Bolesławcu, b) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Widok - Ptasia - Storczyków w Bolesławcu - część „A”, c) dla terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu, d) dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Konradowska, Jagiellonów, Piastów, Al. Tysiąclecia w Bolesławcu.
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 sierpnia do 25 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017 r.
II ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Kornel Filipowicz

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Bolesławiec

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec: nr XVIII/233/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., nr XV/190/2015 z dnia 25 listopada 2015 r., zmienionej uchwałą nr XIX/240/2016 z dnia 23 marca 2016 r, nr XIX/239/2016 z dnia 23 marca 2016 r. i nr XXII/258/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) dla terenu zlokalizowanego w trójkącie ulic: Wł. Łokietka - Górne Młyny - Mazowiecka w Bolesławcu, pobierz TEKST, pobierz RYSUNEK

b) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Widok - Ptasia - Storczyków w Bolesławcu - część „A”, pobierz TEKST, pobierz RYSUNEK

c) dla terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu, pobierz TEKST, pobierz RYSUNEK,

d) dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Konradowska, Jagiellonów, Piastów, Al. Tysiąclecia w Bolesławcu, pobierz TEKST, pobierz RYSUNEK 1, pobierz RYSUNEK 2.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 sierpnia do 25 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 września 2017 r.

II ZASTĘPCAPREZYDENTA MIASTA

/-/ Kornel Filipowicz

 


 

 
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bolesławiec
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego:
1) Uchwały nr XXIX/294/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu;
2) Uchwały nr XXXI/316/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Grunwaldzka - Zgorzelecka -
Szkolna - Armii Krajowej w Bolesławcu, zmienionej uchwałą nr XXXIV/354/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r.;
3) Uchwały nr XXXII/330/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Gdańska - Śluzowa - Lubańska w
Bolesławcu;
4) Uchwały nr XXXIV/346/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy II Armii Wojska Polskiego w
Bolesławcu;
5) Uchwały nr XXXIV/347/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Stolarska - Wierzbowa -
Akacjowa w Bolesławcu;
6) Uchwały nr XXXIV/348/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Wł. Łokietka - Mazowiecka w
Bolesławcu;
7) Uchwały nr XXXIV/349/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. gen. J. Bema w Bolesławcu;
8) Uchwały nr XXXIV/350/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Polna - Chrobrego w Bolesławcu;
9) Uchwały nr XXXIV/351/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północnej części miasta ograniczonego od
wschodu ulicą T. Kościuszki, od zachodu i północy granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec;
10) Uchwały nr XXXIV/352/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Zwycięstwa w Bolesławcu;
11) Uchwały nr XXXIV/353/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy Placu ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu;
12) Uchwały nr XXXV/361/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych -
Powstańców Warszawy - Warszawska - Gdańska w Bolesławcu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych, zgodnie z art. 17 pkt 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41,
59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Bolesławiec

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiamo podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec następujących uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowychplanów zagospodarowania przestrzennego:

1) Uchwały nr XXIX/294/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dolne Młyny w Bolesławcu;

2) Uchwały nr XXXI/316/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 21 grudnia 2016 r w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Grunwaldzka - Zgorzelecka -Szkolna - Armii Krajowej w Bolesławcu, zmienionej uchwałą nr XXXIV/354/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r.;

3) Uchwały nr XXXII/330/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Gdańska - Śluzowa - Lubańska wBolesławcu;

4) Uchwały nr XXXIV/346/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy II Armii Wojska Polskiego wBolesławcu;

5) Uchwały nr XXXIV/347/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Stolarska - Wierzbowa -Akacjowa w Bolesławcu;

6) Uchwały nr XXXIV/348/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Wł. Łokietka - Mazowiecka wBolesławcu;

7) Uchwały nr XXXIV/349/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. gen. J. Bema w Bolesławcu;

8) Uchwały nr XXXIV/350/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Polna - Chrobrego w Bolesławcu;

9) Uchwały nr XXXIV/351/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północnej części miasta ograniczonego odwschodu ulicą T. Kościuszki, od zachodu i północy granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec;

10) Uchwały nr XXXIV/352/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ulicy Zwycięstwa w Bolesławcu;

11) Uchwały nr XXXIV/353/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy Placu ks. J. Popiełuszki w Bolesławcu;

12) Uchwały nr XXXV/361/2017 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzeniamiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Żołnierzy Wyklętych -Powstańców Warszawy - Warszawska - Gdańska w Bolesławcu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych, zgodnie z art. 17 pkt 1ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływaniana środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41,59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 7 sierpnia 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adreswnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

I ZASTĘPCAPREZYDENTA MIASTA

/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

 


 

 
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Bolesławiec uchwały nr XXXV/362/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec.
Zmianą Studium (uchwała nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r.) objęto dwa obszary zlokalizowane w granicach administracyjnych miasta Bolesławiec:
1) obszar położony w północnej części miasta, ograniczony od wschodu ulicą T. Kościuszki, od zachodu i północy granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec;
2) obszar położony w rejonie ulic: Chrobrego i Polnej.
Ponadto zmiana Studium (uchwała nr XXXV/362/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r.) obejmuje aktualizację polityki przestrzennej w granicach administracyjnych miasta Bolesławiec, w zakresie:
- uwzględnienia obszaru zdegradowanego oraz obszarów rewitalizacji wyznaczonych w uchwale nr XXI/256/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2016 r. oraz postanowień „Gminnego Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Bolesławiec” przyjętego uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr XXVIII/290/2016 z dnia 28 września 2016 r.;
- wyznaczenia granic obszaru o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej na potrzeby dokonania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- organizacji miejsc do parkowania samochodów osobowych (w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową);
- zasad rozmieszczania urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW na obszarach funkcyjnych aktywności gospodarczej oznaczonych symbolem „AG”.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium, zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek - Ratusz 41, 59-700 Bolesławiec, w terminie do dnia 14 czerwca 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bolesławiec
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec: nr L/418/10 z dnia 21 kwietnia 2015 r., nr XVIII/228/2016, nr XVIII/229/2016, nr XVIII/231/2016, nr XVIII/234/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., nr XVIII/232/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. zmienionej uchwałą nr XIX/241/2016 z dnia 23 marca 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Leśnej w Bolesławcu;
2) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a) dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: T. Kościuszki i S. Staszica w Bolesławcu,
b) dla terenów zlokalizowanych przy ul. T. Kościuszki w Bolesławcu,
c) dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu, w obrębie ulic: A. Asnyka - M. Buczka
oraz przy ul. Jana Pawła II,
d) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Tulipanowa - Narcyzów - Różana w Bolesławcu.
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 maja do 25 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2017 r.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Bolesławiec

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec: nr L/418/10 z dnia 21 kwietnia 2015 r., nr XVIII/228/2016, nr XVIII/229/2016, nr XVIII/231/2016, nr XVIII/234/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., nr XVIII/232/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. zmienionej uchwałą nr XIX/241/2016 z dnia 23 marca 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Leśnej w Bolesławcu;

2) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: T. Kościuszki i S. Staszica w Bolesławcu;

b) dla terenów zlokalizowanych przy ul. T. Kościuszki w Bolesławcu;

c) dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu, w obrębie ulic: A. Asnyka - M. Buczka oraz przy ul. Jana Pawła II;

d) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Tulipanowa - Narcyzów - Różana w Bolesławcu.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 maja do 25 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2017 r.

I ZASTĘPCAPREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

 

 
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia z 2016 poz. 778 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwały Nr XXIV/268/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia z dnia 25 maja 2016r w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu,
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 marca 2017 do 12 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Piłsudskiego 1, (Biurowiec pok. 313) 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 73º do 15ºº.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach wyżej wymienionych planów odbędzie się w dniu 11.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2017 r.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu


Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia z 2016 poz. 778 ze zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz uchwały Nr XXIV/268/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia z dnia 25 maja 2016r w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu,

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 22 marca 2017 do 12 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Piłsudskiego 1, (Biurowiec pok. 313) 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 7 do 15ºº.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach wyżej wymienionych planów odbędzie się w dniu 11.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2017 r.

Pobierz rysunek

Pobierz tekst

I ZASTĘPCAPREZYDENTA MIASTA

/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

 


 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 9