OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Bolesławiec
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec: nr L/418/10 z dnia 21 kwietnia 2015 r., nr XVIII/228/2016, nr XVIII/229/2016, nr XVIII/231/2016, nr XVIII/234/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., nr XVIII/232/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. zmienionej uchwałą nr XIX/241/2016 z dnia 23 marca 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Leśnej w Bolesławcu;
2) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
a) dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: T. Kościuszki i S. Staszica w Bolesławcu,
b) dla terenów zlokalizowanych przy ul. T. Kościuszki w Bolesławcu,
c) dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu, w obrębie ulic: A. Asnyka - M. Buczka
oraz przy ul. Jana Pawła II,
d) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Tulipanowa - Narcyzów - Różana w Bolesławcu.
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 maja do 25 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2017 r.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Bolesławiec

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec: nr L/418/10 z dnia 21 kwietnia 2015 r., nr XVIII/228/2016, nr XVIII/229/2016, nr XVIII/231/2016, nr XVIII/234/2016 z dnia 24 lutego 2016 r., nr XVIII/232/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. zmienionej uchwałą nr XIX/241/2016 z dnia 23 marca 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Leśnej w Bolesławcu;

2) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: T. Kościuszki i S. Staszica w Bolesławcu;

b) dla terenów zlokalizowanych przy ul. T. Kościuszki w Bolesławcu;

c) dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu, w obrębie ulic: A. Asnyka - M. Buczka oraz przy ul. Jana Pawła II;

d) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Tulipanowa - Narcyzów - Różana w Bolesławcu.

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 5 maja do 25 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 8:00 do 17:00, od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30 oraz w piątki 7:30 do 14:00.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2017 r.

I ZASTĘPCAPREZYDENTA MIASTA
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek