OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bolesławiec


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bolesławiec

(wraz z prognozą oddziaływania na środowisko)

w dniach od 29 grudnia 2017 r. do 29 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30, w piątki w godzinach od 7.30 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2018 r.

I ZASTĘPCA

PREZYDENTA MIASTA

/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

 

>>>Pobierz Studium - tekst<<<

>>>Pobierz Studium - prognoza<<<

>>>Pobierz rysunek - uwarunkowania<<<

>>>Pobierz rysunek - kierunki<<<