OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w Bolesławcu

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec: nr XLVI/471/2018 z dnia 28 marca 2018 r., nr XXXIV/347/2017 z dnia 31 marca 2017 r., nr XXXIV/348/2017 z dnia 31 marca 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulicy Gen. Augusta Emila Fieldorfa „ Nila” w Bolesławcu;

2) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Stolarska - Wierzbowa - Akacjowa w Bolesławcu;

3) dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: Wł. Łokietka - Mazowiecka w Bolesławcu

wraz z prognozami oddziaływań na środowisko, w dniach od 15 stycznia do 12 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 313 (III piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 stycznia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w sali nr 313.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lutego 2019 r.

Od dnia 25 maja 2018 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec powyższego obowiązują także nowe środki zabezpieczające wolności i prawa związane z ochroną danych osobowych na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

 

 

>>>POBIERZ TEKST<<<

- Teren zlokalizowany przy ulicy Gen. Augusta Emila Fieldorfa „ Nila” w Bolesławcu,

- Teren zlokalizowany w rejonie ulic: Stolarska - Wierzbowa - Akacjowa w Bolesławcu,

- Teren zlokalizowany w rejonie ulic: Wł. Łokietka - Mazowiecka w Bolesławcu.

>>>POBIERZ RYSUNEK<<<

- Teren zlokalizowany w rejonie ulic: Stolarska - Wierzbowa - Akacjowa w Bolesławcu,

- Teren zlokalizowany w rejonie ulic: Wł. Łokietka - Mazowiecka w Bolesławcu.