JAK ZMIENIĆ PLAN?

 

Procedura planistyczna zostaje rozpoczęta w wyniku kumulacji napływających wniosków o zmianę planu. Gmina w ramach przyznanego jej mocą art. 2 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) władztwa planistycznego samodzielnie rozstrzyga o przeznaczeniu danego terenu w miejscowym planie. Jeżeli prezydent miasta uzna zmianę planu miejscowego za konieczną wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, kieruje do rady miasta wniosek o podjecie uchwały o przystąpieniu do zmiany planu (art. 14 ust. 4 ustawy).

Organ sporządzający plan nie jest związany treścią wniosków, musi jedynie je rozpatrzyć, natomiast nieuwzględnienie wniosku oznacza, że dla nieruchomości, której dotyczy wniosek nie przewiduje się wnioskowanego przeznaczenia.