JAK PRZEBIEGA ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powstaje przy partycypacji mieszkańców. Właściciele nieruchomości położonych na terenie naszego miasta zgłaszają swoje potrzeby dotyczące przeznaczenia terenu w formie wniosków o zmianę zapisów planu.

W trakcie rozpoczętej procedury planistycznej wszyscy mieszkańcy mogą zgłaszać swoje propozycje dotyczące zagospodarowania poszczególnych części terenu objętych planem. Projekt tworzonego planu jest również opiniowany i uzgadniany z różnymi instytucjami, a następnie wykładany do publicznego wglądu oraz poddany pod publiczną dyskusję. Ten etap procedury umożliwia zapoznanie się z proponowanymi zapisami oraz zgłoszenie wszelkich uwag i zastrzeżeń do opracowanego projektu. Zastrzeżenia i wnioski zgłaszane na tym etapie są rozpatrywane przez Radę Miasta i mogą być przyjęte lub odrzucone.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po uchwaleniu przez Radę Miasta podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i zaczyna obowiązywać po okresie 30 dni od daty opublikowania. A więc dopiero po ogłoszeniu planu w Dzienniku Urzędowym Województwa, akt ten może rodzić skutki prawne dla jego adresatów, czyli kształtować ład przestrzenny w gminie.