OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zlokalizowanego przy ul. H. i W. Tyrankiewiczów w Bolesławcu,
2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zlokalizowanych  w rejonie ulic: Komuny Paryskiej, Zwycięstwa, Łasicka w Bolesławcu,
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
zlokalizowanych w rejonie ulic: Zgorzelecka, W. Wróblewskiego w Bolesławcu,
4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zlokalizowanego na osiedlu Przylesie w Bolesławcu.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec Nr XLVIII/389/2014, Nr XLVIII/390/2014, XLVIII/391/2014 dnia 26 lutego 2014 r. oraz uchwały Nr XLIX/404/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. H. i W. Tyrankiewiczów w Bolesławcu, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych  w rejonie ulic: Komuny Paryskiej, Zwycięstwa, Łasicka w Bolesławcu, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Zgorzelecka, W. Wróblewskiego w Bolesławcu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego na osiedlu Przylesie w Bolesławcu, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 kwietnia do       8 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III  piętro), w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 12:00 w  sali nr 313.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2015 r.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ IWONA MANDŻUK - DUDEK

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:


1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. H. i W. Tyrankiewiczów w Bolesławcu, (pobierz tekst, rysunek)

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych  w rejonie ulic: Komuny Paryskiej, Zwycięstwa, Łasicka w Bolesławcu, (pobierz tekst, rysunek-1, rysunek-2, rysunek-3)

3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Zgorzelecka, W. Wróblewskiego w Bolesławcu, (pobierz tekst , rysunek-1, rysunek-2)

4) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego na osiedlu Przylesie w Bolesławcu (pobierz tekst, rysunek).


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec Nr XLVIII/389/2014, Nr XLVIII/390/2014, XLVIII/391/2014 dnia 26 lutego 2014 r. oraz uchwały Nr XLIX/404/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. H. i W. Tyrankiewiczów w Bolesławcu, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych  w rejonie ulic: Komuny Paryskiej, Zwycięstwa, Łasicka w Bolesławcu, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Zgorzelecka, W. Wróblewskiego w Bolesławcu oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego na osiedlu Przylesie w Bolesławcu, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 kwietnia do 8 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III  piętro), w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 12:00 w  sali nr 313.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 maja 2015 r.

I Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Mandzuk- Dudek