OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
zlokalizowanych w rejonie ulic:  II Armii Wojska Polskiego, Gdańskiej, Piastów w Bolesławcu,
2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
zlokalizowanych w rejonie ulic: Kościuszki i Modłowej w Bolesławcu,
3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu zlokalizowanego  przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu.
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec Nr XLVIII/392/2014, Nr XLVIII/393/2014, dnia 26 lutego 2014 r. oraz uchwały Nr L/414/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: (1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: II Armii Wojska Polskiego, Gdańskiej, Piastów w Bolesławcu, (2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Kościuszki i Modłowej w Bolesławcu oraz (3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 czerwca do 22 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III  piętro), w godzinach od 8:00 do 15:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w  sali nr 313.
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2015 r.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ IWONA MANDŻUK - DUDEK

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

 

1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic:  II Armii Wojska Polskiego, Gdańskiej, Piastów w Bolesławcu,  (pobierz tekst, rysunek-1, rysunek-2, rysunek-3)

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Kościuszki i Modłowej w Bolesławcu, (pobierz tekst, rysunek-1, rysunek-2),

3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu (pobierz tekst, rysunek-1).


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miasta Bolesławiec Nr XLVIII/392/2014, Nr XLVIII/393/2014, dnia 26 lutego 2014 r. oraz uchwały Nr L/414/2014 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: (1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: II Armii Wojska Polskiego, Gdańskiej, Piastów w Bolesławcu, (2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w rejonie ulic: Kościuszki i Modłowej w Bolesławcu oraz (3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Zgorzeleckiej w Bolesławcu, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 czerwca do 22 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, w Wydziale Mienia i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 313 (III  piętro), w godzinach od 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 czerwca 2015 r.siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, pl. Piłsudskiego 1, o godzinie 10:00 w  sali nr 313.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2015 r.

 

I ZASTĘPCAPREZYDENTA MIASTA
/-/ IWONA MANDŻUK - DUDEK