OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199) oraz uchwały Nr XIX/148/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 01 lutego 2012r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu w zakresie załączników nr 2 i nr 5, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07 kwietnia 2015r. do 28 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Piłsudskiego 1, (Biurowiec pok. 313) 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 8ºº do 15ºº.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wymienionego planu odbędzie się w dniu 22.04.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec (Biurowiec pok. 313)  o godz. 12ºº.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2015 r.
I ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
/-/ IWONA MANDŻUK - DUDEK

OBWIESZCZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu


Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 199) oraz uchwały Nr XIX/148/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 01 lutego 2012r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych wzdłuż rzeki Bóbr w Bolesławcu w zakresie załączników nr 2 i nr 5, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07 kwietnia 2015r. do 28 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec, ul. Piłsudskiego 1, (Biurowiec pok. 313) 59-700 Bolesławiec, w godzinach od 8ºº do 15ºº.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie wyżej wymienionego planu odbędzie się w dniu 22.04.2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec (Biurowiec pok. 313)  o godz. 12ºº.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Bolesławiec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2015r.

I Zastępca Prezydenta Miasta
/-/ Iwona Mandżuk - Dudek

>>> Tekst uchwały <<<

>>> ZAŁĄCZNIK NR 2 <<<

>>> ZAŁĄCZNIK NR 5 <<<